Naudojimosi tvarkos nustatymo ir pirmumo teisės atsisakymo sutartis

I. NAUDOJIMOSI TVARKOS NUSTATYMAS

 

1.1. Savininkai susitaria ir nustato tokią žemės sklypo (Daikto) naudojimosi tvarką:

1.1.1. Savininkui1 nuolatiniam naudojimuisi atitenka žemės sklypo dalis plane (Priedas Nr. 1) pažymėta indeksu "A"- ____ kv. m. ploto;

 

1.1.2. Savininkui2 nuolatiniam naudojimuisi atitenka žemės sklypo dalis plane (Priedas Nr. 1) pažymėta indeksu "B"- ____ kv. m. ploto;

 

1.1.3. Savininkui1 ir Savininkui2 nuolatiniam bendram naudojimuisi atitenka žemės sklypo dalis plane (Priedas Nr. 1) pažymėta indeksu "C"- ___ kv. m. ploto.

 

II. KITOS SĄLYGOS

 

2.1. Savininkai besąlygiškai ir neterminuotai atsisako savo pirmumo teisės pirkti Žemės sklypo dalį ar dalis ir sutinka, kad bet kuris Savininkas savo nuožiūra nustatytomis sąlygomis perleistų ir (ar) suvaržytų jam priklausančią Žemės sklypo dalį ar dalis tretiesiems asmenims.

 

2.1. Savininkai ateityje neketina pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Žemės sklypo dalį ar dalis. Tuo atveju, jeigu kuris nors iš Savininkų pageidaus pasinaudoti pirmumo teise pirkti Žemės sklypo dalį (dalis) ateityje, tas Savininkas įsipareigoja nedelsiant informuoti visus Savininkus raštu apie savo ketinimus. Kol toks ketinimas nėra išreikštas raštu ir tinkamai įteiktas kitiems Savininkams, šis atsisakymas nuo pirmumo teisės yra neatšaukiamas. Savininkas, ketindamas pasinaudoti pirmumo teise, privalo būti sąžiningas ir nepiktnaudžiauti šia savo teise.

 

2.2. Kiekvienas Savininkas turi teisę savo nuožiūra parduoti, išnuomoti, neatlygintinai suteikti naudotis ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti jam nuosavybės teise priklausančią Žemės sklypo dalį ar dalis, be atskiro Savininkų sutikimo.

 

2.3. Bet kuris iš Savininkų turi teisę jam priklausančioje Žemės sklypo dalyje vykdyti statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Šalys pareiškia, kad nesudarys kliūčių bei duos reikalingus sutikimus bei įgaliojimus statybos darbams kiekvienam iš Savininkų priklausančioje Žemės sklypo dalyje.

 

2.4. Kiekvienas iš Savininkų, parduodamas ar kitaip perleisdamas jam nuosavybės teise priklausančią Žemės sklypo dalį, įsipareigoja perleisti ir projektinę dokumentaciją, įskaitant statybos leidimą, iki kol bus pastatyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti pagal šiuos dokumentus suprojektuoti statiniai.

 

2.5. Perduodant ar kitaip perleidžiant teises į Žemės sklypą ar bet kurią jo dalį tretiesiems asmenims, Savininkai privalo supažindinti juos šioje Sutartyje numatytomis Šalių teisėmis ir pareigomis, patvirtinimais ir sutikimais bei atsisakymais, ir įsipareigoja neperleisti jokių teisių į Daiktą ar bet kurią jo dalį tokiems asmenims, kurie nesutiktų perimti Savininkų Sutartyje numatytų teisių ir pareigų, patvirtinimų ir sutikimų bei atsisakymų, o taip pat atsakomybės už Sutarties pažeidimą ir įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartyje numatytos Savininkų teisės ir pareigos, patvirtinimai ir sutikimai bei atsisakymai, o taip pat atsakomybė už sutarties pažeidimą, būtų įtraukti į perleidimo sutartį.

 

2.6. Savininkams yra išaiškinta, kad atsisakymas įgyvendinti 2.1.-2.2. punktuose nurodytas civilines subjektines teises nepanaikina šių teisių, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

 

2.7. Šis Sutarties punktas yra notaro patvirtintas atsisakymas nuo pirmumo teisės pirkti bet kurią Žemės sklypo dalį.


© 2018 Zemindar